Team

S.V.Sawarkar

Rupal Wadegaonkar

Sharad Moon

Mahendra Dongre

Rashmi Fating

Rahul Sahu

Ravindra Channe

Bhavesh Belpande

Bhagyashree Samarth

Mohd. Mushir – ul - Rizwan

Alhad Joshi

Waris Akhtar

Faizan Khan

Satish Bagmore

Swapnil Katolkar

Gauri Iyer

Jitendra Tiwari

Yogesh Falke

Rahul Khobe